Vår miljöpolicy

1. Miljöpolicy

Vi arbetar aktivt för att i största möjliga mån handla med produkter och råvaror som har miljöcertifikat. I de processer där kemikalier, oljor och andra miljöpåverkande preparat används följer vi gällande föreskrifter för hantering, uppsamling och deponi.

Vi ska vara ett modernt och medvetet företag och i verksamhetens alla delar följa gällande lagar och relevanta krav. Ansvaret ligger på ledningen i företaget, men också individerna. Vi arbetar med förståelse för att miljöhänsyn är en del av vår vardag. Vår övergripande inställning är enkel och formuleras därför: Nybergs Mekaniska och vi inom verksamheten ska dra vårt strå till stacken för industrins miljöarbete.

2. Miljöpåverkan

Följande processer i företaget har identifierats som viktiga att beakta och utveckla ur
miljösynpunkt:

  • Energiförbrukning (uppvärmning och produktion).
  • Hantering av kemikalier och oljor.
  • Transporter av personer och gods.
  • Inköp av förbrukningsvaror.

3. Miljömål

Att aktivt förbättra oss på alla processer som identifierats som viktiga ur miljöpåverkans-synpunkt. Samt att upprätthålla goda och uppdaterade kunskaper om gällande regelverk.

4. Handlingsplan

Med ett intervall om 12 månader görs mätning och utvärdering av energiförbrukning samt våra
leverantörers miljömedvetenhet.

Pågående ny- och ombyggnation görs med starkt fokus på sänkt energiförbrukning.

För vår personals arbetsmiljö och långsiktig miljöpåverkan upprätthåller vi nödvändig kunskap och
utrustning för korrekt hantering av oljor och kemikaler.