Verksamhetssystem

NMV har ett integrerat verksamhetssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö som följer kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001 samt Arbetsmiljöverkets krav på systematiskt arbetsmiljöarbete i AFS 2001:1.

Detta innebär bland annat att projektstyrning, genomgångar och kontroll samt dokumenthantering sker enligt fastställda rutiner.

Vid genomförande av projekt lägger vi stor vikt vid miljöhänsyn och hushållning med resurser. Vårt mål är att utveckla företaget och medarbetarna, så att våra tjänster kan genomföras och följas upp till kundernas fulla belåtenhet.